Általános üzleti feltételek a Jaclab s.r.o. online áruházában történő vásárláshoz.

I. Alapvető rendelkezések

Ez az ÁSZF szabályozza az adásvételi szerződés szerződő felei közötti kapcsolatokat, egyrészről a JacLab sro társaság, amelynek székhelye a Služeb 256/5, 10800 Prága 10 (a továbbiakban: eladó), másrészt a vevő és / vagy az ügyfél, amely szintén fogyasztó lehet (a továbbiakban: vevő). Abban az esetben, ha a JacLab s.r.o. szolgáltatóként jár el, szolgáltatásait és / vagy licencjogosultságait az aktuális ajánlatnak megfelelően nyújtja az egyes vásárlóknak, az igényeknek megfelelően, a szolgáltatásokra és / vagy a licencjogokra vonatkozó konkrét ajánlatban meghatározott árra és feltételekre vonatkozóan, míg az ÁSZF a vonatkozó szerződésre vonatkozik, kivéve ha további másként állította.

A vevő fogyasztó vagy vállalkozó.

A fogyasztó olyan természetes személy, aki az adásvételi szerződés megkötésekor és teljesítésekor az eladóval üzleti vagy egyéb vállalkozói tevékenysége vagy szakma önálló teljesítése keretében nem jár el.

Az eladó és a fogyasztó közötti jogviszonyokat, amelyeket a jelen ÁSZF kifejezetten nem szabályoz, a 3. sz. Törvény vonatkozó rendelkezései szabályozzák. Sz. 40/1964 Coll., Polgári Törvénykönyv és törvény. Sz., 634/1992 Coll. Számú, a fogyasztóvédelemről, mind a hatályos, mind a hatékony megfogalmazásban, valamint a kapcsolódó rendeletekben.

A vállalkozó:

 • a cégnyilvántartásban bejegyzett személy,
 • olyan személy, aki kereskedelmi engedély alapján folytat üzleti tevékenységet,
 • - olyan személy, aki üzleti tevékenységet folytat, a kereskedelmi engedélytől eltérő engedély alapján, a különleges előírásoknak megfelelően, és -
 • olyan személy, aki mezőgazdasági termelést végez, és amelyet külön rendeletnek megfelelően nyilvántartásba vettek.

Az eladó és a vevő, aki vállalkozó, közötti jogviszonyokat, amelyeket a jelen ÁSZF kifejezetten nem szabályoz, vagy az eladó és a vevő közötti szerződésre a törvény vonatkozó rendelkezései szabályozzák. No. 513/1991 Coll., Módosított kereskedelmi törvénykönyv, valamint a kapcsolódó rendeletek. Az ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eltérés esetén a szerződés szövege az irányadó.

Megrendelés benyújtásával a Vevő igazolja, hogy elolvasta ezeket az ÁSZF-t, amelyek szerves részét képezi a megrendelés és a megadott licencfelhatalmazás feltételeivel kapcsolatos panasztételi eljárásnak, és hogy egyetért azzal, mivel a megrendelés elküldésekor érvényes és hatékony. A vevő az ÁSZF másolatát megkapja a megrendelés megerősítésének mellékleteként a megadott e-mail címre.

A vevő tisztában van azzal, hogy az eladó üzleti ajánlatában szereplő termékek vásárlása nem jár semmiféle joggal az eladó vagy más társaságok bejegyzett védjegyeinek, védjegyeinek, vállalati emblémáinak vagy szabadalmainak használatában, kivéve, ha egy konkrét esetben külön szerződésben külön megállapodnak.

Vásárlási szerződés

Ha a vásárló fogyasztó, akkor a vételi szerződés megkötésére irányuló javaslat az eladó által a kínált áruknak a webhelyen történő elhelyezése, az adásvételi szerződést a vásárló fogyasztó megrendelésének elküldésével és a megrendelésnek az eladó általi elfogadásával hozzák létre. Az eladó a megadott e-mail címre szóló informatív e-mailen haladéktalanul megerősíti a vevő elfogadását, de ez a megerősítés nem befolyásolja a szerződés létrejöttét. Ehhez a megerősítéshez csatolták az ÁSZF jelenlegi megfogalmazását és az eladó panasztételi eljárását. A létrejött szerződés (beleértve a megállapodott árat) csak a felek megállapodásával vagy jogi indokok alapján változtatható meg vagy mondható fel. Az eljárás alóli kivételt lásd az V. szakaszban. Rendelés.

Ha a vevő vállalkozó, akkor az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat a vevő vállalkozó által elküldött árumegrendelés, és maga az adásvételi szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor az eladó kötelező hozzájárulást ad a vevő vállalkozónak e javaslat alapján.

A kapcsolatokat és a szerződés alapján felmerülő vitákat kizárólag a Cseh Köztársaság alkalmazandó jogával összhangban rendezik, és a Cseh Köztársaság bíróságai rendezik. Ez nem érinti azokat az eseteket, amikor a vevő fogyasztó, és szokásos tartózkodási helye a Cseh Köztársaságtól eltérő államban van, és a jogválasztás vagy a bírósági meghatalmazás nem megengedett.

A szerződést cseh nyelven kell megkötni. Ha a szerződés szövegének fordítását a vevő igényei szerint készítik, akkor a feltételek értelmezésével kapcsolatos viták esetén a szerződés cseh nyelvű értelmezése érvényes.

A megkötött szerződést az eladó a vonatkozó jogi előírásokkal összhangban archiválja, annak sikeres teljesítése céljából, és a harmadik nem részt vevő felek számára nem elérhető. A szerződés megkötéséhez vezető egyes műszaki lépésekre vonatkozó információk egyértelműek ezekből a feltételekből, ahol ezt a folyamatot egyértelműen leírják. A vevőnek lehetősége van ellenőrizni és esetleg kijavítani a megrendelést, mielőtt elküldi. Ezek az ÁSZF az eladó egyes portálján érhetők el, így archiválásuk és a vevő általi reprodukálás engedélyezve van.

A távkommunikációs eszközök (telefon, internet stb.) Felhasználása a megrendelés teljesítéséhez a szokásos összegben van, a vevő által használt távközlési szolgáltatások díjától függően.

II. Információbiztonság és -védelem

Az eladó kijelenti, hogy minden személyes adat bizalmas, kizárólag a vevővel kötött szerződés teljesítéséhez és az eladó marketing eseményeihez fog felhasználni, és nem kerül más módon nyilvánosságra, továbbadják harmadik félnek stb., Kivéve a megrendelt árukkal kapcsolatos terjesztési vagy fizetési helyzeteket szállítási cím). Az eladó gondoskodik arról, hogy az érintett ne sérüljön jogainak, különösen az emberi méltóság tiszteletben tartásához fűződő jogainak, és gondoskodik az adatalany magán- és személyes életének jogosulatlan beavatkozása elleni védelemről is. Azokat a személyes adatokat, amelyeket a vevő önként ad az eladónak az eladó megrendelésének és marketing tevékenységeinek teljesítése érdekében, a Cseh Köztársaság vonatkozó jogszabályaival, különös tekintettel a személyes adatok védelméről szóló 101/2000 Coll. Törvényre, gyűjtik, dolgozzák fel és tárolják. és hatékony megfogalmazás. A vevő hozzájárulását adja az eladónak ezen személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához a vételi szerződés tárgyának teljesítése és az eladó marketing célokra történő felhasználása (különösen kereskedelmi üzenetek, telemarketing, sms küldése) céljából, amíg írásbeli nyilatkozata nem fejezi ki az ilyen feldolgozást. a JacLab s.r.o. címre küldték, Služeb 256/5 Prága 10 10800. Ebben az esetben az elektronikus nyomtatványt írásbeli nyilatkozatnak is tekintik - e-mailben az info@primercube.eu címre. A vevőnek joga van hozzáférni személyes adataihoz.

III. Nyitvatartási idő

Megrendelések az eladó online áruházaiban: a nap 24 órájában, a hét 7 napján

IV. Árak

Minden ár tárgyalható. Az online e-üzletben mindig érvényes és érvényes árak vannak. Az árak véglegesek, azaz tartalmazzák az ÁFA-t, vagy minden egyéb adó és illeték, amelyet a fogyasztónak meg kell fizetnie az áru megszerzése érdekében, ez nem vonatkozik semmilyen szállítási díjra stb.

A különleges árak mindaddig érvényesek, amíg a készlet ki nem kerül értékesítésre, feltüntetve a speciális áruk darabszámát vagy egy meghatározott ideig.

V. Rendelés

A vevő az árut a megrendeléskor érvényes áron kapja meg. A vásárló fogyasztónak lehetősége van megismerni a teljes árat, beleértve az ÁFA-t és az összes egyéb díjat (PHE, stb.) A megrendelés elõtt. Ezt az árat a megrendelésben és az árumegrendelés kézhezvételét megerősítő üzenetben kell feltüntetni. A vásárló fogyasztónak lehetősége van megismerni a tényt a megrendelés meghozatala előtt, mennyi ideig marad érvényben az ajánlat vagy az ár.

A következő módon rendelhet:

 • a www.primercube.eu e-bolton (a továbbiakban: e-üzlet)
 • e-mailben az info@primercube.eu címen
 • személyesen az eladó telephelyén
 • telefonon keresztül

Az eladó azt ajánlja, hogy a vevő az e-üzletben tegyen megrendeléseket.

VI. A szerződés felmondása

A vevő, aki fogyasztó, eláll a szerződéstől

A vásárló fogyasztónak joga van az 53. § (7) bekezdésének megfelelően. az áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül visszavonja a szerződést, ha a szerződést távközlés útján kötötték meg. Ha a fogyasztó úgy dönt, hogy gyakorolja ezt a jogot, akkor legkésőbb az áruk kézhezvételét követő 14. napon köteles a szerződéstől való elállást az eladónak átadnia az eladónak. Az eladó csak az áruk visszaküldésével kapcsolatban ténylegesen felmerült költségek megtérítésére jogosult.

Küldje el a kifizetéseket és az árut a következő címre

JacLab s.r.o., P.O.BOX 34, Praha 517, 155 21

A vevő-fogyasztónak az árut teljes egészében, teljes dokumentációval, sértetlennek, tisztanak kell lennie, lehetőleg az eredeti csomagolással együtt, abban az állapotban és értékben, amelyben az árut átvette. Abban az esetben, ha a visszaküldött áru hiányos vagy sérült, az eladó a megfelelő összeggel csökkentheti a visszaküldött vételárat (a Ptk. 458 §-ának (1) bekezdésével összhangban).

A visszaküldött árut pénz a visszavonástól számított 30 napon belül visszatéríti a vevő fogyasztónak.

Kivéve, ha kifejezetten megállapodnak az elállásról, a fogyasztó nem vonhatja vissza a szerződéseket:

 • szolgáltatások nyújtása esetén, ha azok teljesítését az ő hozzájárulásával kezdték meg a teljesítés elfogadásától számított 14 napos időszak lejárta előtt,
 • olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelynek ára a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, az eladó akaratától függetlenül,
 • a fogyasztó igényeihez vagy a személyének saját igényeihez igazított áruk szállításához, valamint olyan termékekhez, amelyek gyorsan romlanak, kopnak vagy elavulnak,
 • audio- és videofelvételek és számítógépes programok szállítására, ha a fogyasztó megsemmisítette eredeti csomagolását,
 • újságok, folyóiratok és folyóiratok szállításához,
 • játékból vagy lottóból álló,

Ha a vásárló úgy határoz, hogy a megadott határidőn belül visszavonul, javasoljuk, hogy gyorsítsa fel az áruk elszámolását az eladó címére, a mellékelt kísérő levélkel együtt, a vételi szerződésből való esetleges visszavonási okkal (nem feltétel), a beszerzési okmány számával és a bankszámlaszámmal, vagy , hogy az összeget készpénzben veszik-e fel, vagy a következő vásárláskor levonják-e.

A vevő elismeri azt a tényt, hogy ha az árukkal ajándékokat szolgáltatnak, akkor az ajándékszerződés az eladó és a vevő között kerül megkötésre azzal a feltétellel, hogy amennyiben a fogyasztónak a Polgári Törvénykönyv 53. §-ának (7) bekezdése értelmében a szerződéstől való elállási jogát gyakorolja. z., az ajándékszerződés érvényét veszti, és a vevő köteles a visszaküldött árukkal kapcsolatban kapott ajándékokat visszaadni. Abban az esetben, ha ezeket nem adják vissza, ezeket az értékeket a vevő indokolatlan gazdagodásának kell tekinteni.

Az áruk visszaküldésének fenti feltételeinek teljesítése esetén a vevő a visszaküldött árukhoz kapcsolódó fizetett pénzösszegek visszatérítésére jogosult, amelyeket legkésőbb a szerződés elállásától számított 30 napon belül visszatérít a vevőnek. Ha a számlaszámot nem adják meg, akkor az összeg automatikusan készen áll arra, hogy ugyanazon időtartamon belül levonja egy másik vásárlást, vagy készpénzben behajtható legyen az eredeti jóváírási igazolás bemutatásakor, amelyet indokolatlan késedelem nélkül eljuttatnak az ügyfélhez, miután a vásárlási szerződésről való elállást meghatározták.

A vevő, aki vállalkozó, eláll a szerződésből

Abban az esetben, ha a vevő vállalkozó, a 436. és azt követő §-ok rendelkezései. Törvény, módosított 513/1991 Coll. Törvény. Az eladó kijelenti, hogy a vevőnek a visszaküldött áruk állapotától, az elveszett garanciavállalástól és a visszaküldött áruk aktuális árától függően megállapodást lehet felajánlani a vételi szerződés felmondására. Az áruk állapotát az eladó értékeli. A felek közötti nézeteltérés esetén az árut az eladó költségén visszaküldik. Az eladó jogosult a felmerült többletköltségeket felszámítani a vevőre.

Hitelkártya kibocsátásakor a vásárlót személyazonosító igazolvánnyal kell kérni a vásárló tulajdonjogainak védelme érdekében. Az OP benyújtásával a vevő vállalja a személyes adatok II. Pont szerinti feldolgozását. (személyes adatok a személyes adatok védelméről szóló 101/2000 Coll. törvény 4. § a) pontja értelmében).

VII. Fizetési feltételek

Az eladó elfogadja a következő fizetési feltételeket:

 • készpénzes fizetés vásárláskor,
 • előre fizetés banki átutalással,
 • készpénz az áru kiszállításakor (a fuvarozó készpénzt kap az ügyféltől - a vevő az ún. készpénzt fizet is).
 • fizetés fizetési átjárón keresztül BArion (https://www.barion.com)

VIII. Szállítási feltételek

Küldés szállítási szolgáltatással - Cseh Köztársaság:

Az árut a vevőnek szállítási szolgáltatással lehet eljuttatni a Cseh Posta Kft-hez. Feltétel: a megrendelés 14:00 óráig érkezik meg. A fuvarozó általában 24 órán belül szállítja a küldeményeket bárhol a Cseh Köztársaságban. A szállítás árát a megrendelés napján érvényes árlista szabályozza. Ha az árukat nem szállítják a vevőnek az eladó részéről két munkanapon belül (ha a feltételek teljesülnek, és miután a fogyasztó megtette az összes szükséges lépést, különös tekintettel az előre fizetésre, ha ezt az űrlapot választják), a vevőnek joga van visszavonni a szerződést. egyéb jogok, például a kártérítéshez való jog).

A szállítás árát az e-shop rendszer kiszámítja rendeléskor.

A vevő, aki vállalkozó, köteles (a vevő, aki fogyasztó, ezt az eljárást ajánljuk) haladéktalanul ellenőrizze a szállítmány állapotát (a csomagok száma, a szalag integritása a vállalati logóval, a doboz sérülése) a szállítóval együtt a mellékelt kísérőlevél szerint. A vevőnek joga van megtagadni egy olyan szállítmány elfogadását, amely nem felel meg a vételi szerződésnek azért, mert a szállítás például hiányos vagy sérült. Ha a vásárló ilyen sérült küldeményt kap a szállítótól, a sérülést a szállító átadási protokolljában kell leírni.

A hiányos vagy sérült szállítmányról haladéktalanul értesíteni kell az info@primercube.eu e-mailen, e-mailben kell írni a sérülési jelentést, és indokolatlan késedelem nélkül el kell küldeni e-mailben vagy e-mailben az eladónak. A szállítmány hiányosságára vagy külső károsodására vonatkozó további igény nem fosztja meg a vevőt a tárgyra vonatkozó panaszok jogáról, hanem lehetőséget ad az eladónak annak bizonyítására, hogy ez nem a vételi szerződés megsértése.

IX. Jótállási feltételek

Az áruk jótállási feltételeit az eladó panasztételi eljárásai, valamint a Cseh Köztársaság érvényes és hatályos jogszabályai szabályozzák. A vásárlási okmány általában jótállási igazolásként szolgál (részletekért lásd a Panaszok eljárást).

X. Záró rendelkezések

Ezek az Általános Szerződési Feltételek 2012. február 1-jétől lépnek hatályba és hatályon kívül helyezik az ÁSZF korábbi változatát. Az eladó fenntartja a jogot az ÁSZF előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Panaszok eljárása

I. Általános rendelkezések

Ez a panasztételi eljárás az eladótól vásárolt termékekkel kapcsolatos panaszokhoz intézett eljárást írja le.

A vevő, aki vállalkozó vagy fogyasztó lehet, köteles az áru megrendelése előtt megismerni a panaszkezelési eljárást és az üzleti feltételeket.

A vásárlási szerződés megkötésével és az áruk eladótól történő átvételével a vevő elfogadja ezeket a panaszszabályokat. A jelen panaszszabályokban szereplő fogalommeghatározások elsőbbséget élveznek az ÁSZF meghatározásainál. Ha ezek a panaszszabályok nem definiálják a kifejezést, akkor az értendő abban, ahogyan azt az ÁSZF meghatározza. Ha ott sem határozza meg, akkor értendő abban az értelemben, hogy érvényes és hatékony jogszabályok használják.

A vállalkozók által az áruk átvétele az a pillanat, amikor az eladó a vevőnek átadja, vagy. az első hordozóhoz. Ha a vevő fogyasztó, az az időpont, amikor az árut a vevő megkapja az eladótól vagy. elfogadás a szállítótól.

A garancia igazolásaként (garanciakártya) az eladó minden vásárolt termékre vásárlási okmányt (számlát vagy eladót - a továbbiakban: garanciakártya) ad ki, amely tartalmazza a jótállás alkalmazásához szükséges összes adatot (különösen az áruk nevét, a garancia hosszát, az árat, a mennyiséget, a sorozatokat) szám).

A vevő kérésére az eladó írásbeli garanciát vállal (garancia kártya). A jótállási kártya tartalmazza az eladó üzleti nevét, azonosító számát és székhelyét. Alapértelmezés szerint azonban, ha az áru jellege megengedi, az eladó a garanciakártya helyett a vásárlónak igazolást ad ki a vevőnek a megadott adatokat tartalmazó tételről.

Ha ez a megadott garancia vonatkozásában szükséges, az eladó a garanciabizonylatban érthető módon magyarázza a nyújtott garancia tartalmát, feltünteti annak hatályát, feltételeit, érvényességi idejét és azt, ahogyan az abból származó követelések érvényesíthetők. Az eladó a garanciabizonyítványban azt is kijelenti, hogy a garancia nyújtása nem érinti a vevőnek az áru megvásárlásával kapcsolatos jogait.

II. A jótállás időtartama

A jótállási idő általában azon a napon kezdődik, amikor az árut a vevő átvette, azaz a jótállási kártyán feltüntetett napon.

Fogyasztási cikkek értékesítésekor a törvényes jótállási idő 24 hónap * a fogyasztók számára **, kivéve, ha egy speciális jogi szabályozás hosszabb időtartamot ír elő. Az eladó meghosszabbíthatja ezt a törvényes időszakot. A jótállási időszak hosszát mindig a jótállási kártyán (a jótállási oszlopban) tünteti fel. A jótállási idő a törvényi időszakból (24 hónap) és adott esetben a meghosszabbított jótállási időből áll. A jótállási idő tovább meghosszabbodik az az idő, ameddig az áruk a panaszban voltak. Azoknak az áruknak a hibákért vállalt felelősség, amelyekre a jótállási idő vonatkozik, akkor megszűnnek, ha azokat a jótállási időszak alatt nem gyakorolták. Az értékesített áruk (akkumulátorok, plazmacsövek, ózontermelők O3 generátorokban) fogyóeszközeinek élettartamát ezen alkatrészek gyártója 6 hónapra határozza meg.

Ha a vevő fogyasztó, akkor a törvényes garanciaidőn belül a panaszt a 40/1964 sz. Törvény, a polgári törvénykönyv és a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 sz. Törvény szabályozza, mindkettő érvényes és hatályos szövegben, figyelembe véve meghatározása a jelen panaszszabályokban. Meghosszabbított időtartam esetén a panaszt kizárólag ezek a Panaszszabályok szabályozzák.

* Kivételt képezhetnek a kedvezményesen értékesített áruk (sérült, használt, hiányos áruk stb. - ilyen tulajdonságot mindig adnak az áruknak - ha nem, akkor új, sértetlen és teljes áruknak tekintik). Ha a vásárló fogyasztó, és ha az árut használják, akkor az eladó nem vállal felelősséget a hibákért, amelyek megegyeznek az áruk használati vagy kopási mértékével, amikor azt a vevő átvette, és az áru hibákért való felelősséghez fűződő jogok akkor járnak le, ha a kézhezvételtől számított 12 hónapon belül nem gyakorolják azokat. vevő. Ezt az időszakot az eladónak meg kell adnia a cikk eladásáról szóló dokumentumban, és kellően jelentős mértékben a kínált árukban és a megrendelés megerősítésében is. Hibák vagy hiányosságok miatt alacsonyabb áron eladott termékekre a garancia nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek alacsonyabb árát megegyeztek.

** Kiválasztott termékekre a gyártó garanciája a nem fogyasztói vásárlókra korlátozódik. A végfelhasználó (fogyasztó) törvényes jogait semmilyen módon nem érinti, a jótállás a törvény szerint rá vonatkozik.

III. Jótállási feltételek

I. A vásárló, aki nem fogyasztó, kötelező, és a fogyasztónak ajánlott a szállítás után azonnal ellenőrizni a szállítmány állapotát a szállítóval (csomagok száma, a vállalati logó szalagának integritása, a doboz sérülése) a mellékelt fuvarlevél szerint. A vevőnek jogában áll megtagadni egy olyan szállítmány elfogadását, amely nem felel meg a vételi szerződésnek, feltéve, hogy a szállítás például hiányos vagy sérült. Ha a vásárló ilyen sérült küldeményt kap a szállítótól, a sérülést a szállító átadási protokolljában kell leírni.

II. A hiányos vagy sérült szállítmányról azonnal, e-mailben kell értesíteni az info@primercube.eu címről, és a sérülésekről jelentést kell írni a szállítóval, és indokolatlan késedelem nélkül el kell küldeni e-mailben vagy e-mailben az eladónak. A szállítmány hiányosságára vagy külső károsodására vonatkozó további igény nem fosztja meg a vevőt a tárgyra vonatkozó panaszok jogáról, hanem lehetőséget ad az eladónak annak bizonyítására, hogy ez nem a vételi szerződés megsértése. .

III. Abban az esetben, ha az árukat egy vevő vásárolta, aki vállalkozó, a vevőnek panaszt kell benyújtania közvetlenül és csak egy engedéllyel rendelkező szerviznél. Ebben az esetben a panaszt az engedélyezett szolgáltatás feltételei szabályozzák.

IV. A vevő a hibás árut panasszal küldheti el szállítási szolgáltatással az eladó irodájának vagy meghatalmazott szervizének címére. Az igényelt árukat gondosan rögzíteni kell a szállítás során bekövetkező sérülések elkerülése érdekében. A csomagot jól láthatóan fel kell tüntetni "TELJESÍTMÉNYEK" és a következőket kell tartalmazniuk: az igényelt áruk (a teljes tartozékokkal együtt), javasoljuk mellékelni a vásárlási okmány másolatát, a hiba részletes leírását és elegendő elérhetőséget. vevő (különösen a visszatérítési cím és a telefonszám). A fentiek nélkül lehetetlen azonosítani az áruk eredetét és hibáit. Ezt az eljárást a vevő fogyasztónak is ajánlják, kivéve, ha a fenti tényeket másként bizonyítja és igazolja. Azt is javasoljuk, hogy válassza ki a panasz kezelésének szükséges módját (lásd alább).

V. A vevő, aki nem fogyasztó, a garancia érvényességét bizonyítja a vásárlást igazoló bizonylat benyújtásával, ha az árut korábban igényelték, akkor a követelés igazolását is bizonyítja.

A BARION fizetési átjáró használati feltételei

A Barion fizetési mód használatával a vevő elfogadja a szolgáltató feltételeit Barion Pixel (https://www.barion.com/cs/files/barion-pixel-aszf.pdf).

2018/02/01